Integritetspolicy

Integritetspolicy – Padelplay

I denna integritetspolicy beskriver vi hur vi hanterar och skyddar dina personuppgifter. Integritetspolicyn omfattar hantering av personuppgifter vid användning i samband med användning av de tjänster och appar som hänvisar till denna policy samt av vår webbplats och våra digitala kanaler. 

Integritetspolicyn omfattar inte den hantering av personuppgifter som vi i förekommande fall genomför som så kallat personuppgiftsbiträde. För mer information om hur vi hanterar personuppgifter som personuppgiftsbiträde, se vår dataskyddsinformation nedan. 

Med personuppgifter menas information som direkt eller indirekt kan identifiera dig. 

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter är skyddade och att hanteringen sker i enlighet med gällande regler och lagar och våra interna riktlinjer och rutiner. 

Vem omfattas av denna integritetspolicy?
Denna integritetspolicy omfattar dig som är:

Användare av våra appar och tjänster som hänvisar till denna policy samt av våra webbplatser och digitala kanaler. 

Kontaktperson hos en kund, leverantör eller samarbetspartner till Padelplay. 

Extern person och har kontakt eller på annat sätt kommunicerar med Padelplay. 

Vem ansvarar för hanteringen av personuppgifter?
Padelplay Sweden AB ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter. Kontaktuppgifter till Padelplay hittar du längre ner. 

Varifrån samlar vi in personuppgifter?
Vi samlar in personuppgifter från:

Dig själv
Vi samlar in personuppgifter från dig själv exempelvis när du skapar ett användarkonto i våra appar, använder våra appar och tjänster, kontaktar oss, besöker våra webbplatser eller andra digitala kanaler, anmäler dig till ett event eller deltar i en enkät. 

Sociala nätverksplattformar
Om du besöker våra kanaler på sociala nätverksplattformar (t.ex. Facebook eller LinkedIn) samlar vi in de personuppgifter som du lämnar till oss via dessa kanaler. 

Samarbetspartners
Vi kan samla in dina personuppgifter från samarbetspartners, t.ex. i samband med att vi tar betalt för våra tjänster eller att vi genomför ett event eller en annan aktivitet tillsammans med sådan samarbetspartner. 

Allmänt tillgängliga källor
Vi kan samla in dina personuppgifter från allmänt tillgängliga källor, t.ex. webbplatser, olika register och databaser. 

Externa personer
Vi kan även samla in personuppgifter om dig från andra externa personer som lämnar dina personuppgifter till oss, t.ex. i samband med kommunikation. 

Varför behandlar vi dina personuppgifter?
Nedan listar vi varför vi hanterar personuppgifter i olika fall. Samtliga behandlingar behöver inte gälla för dig, utan beror på vilken relation du har till oss, se avsnittet ovan om vem som omfattas av denna integritetspolicy. För att läsa mer om vilka kategorier av uppgifter och med stöd av vilken laglig grund vi hanterar personuppgifter för respektive syfte, se nedan vår detaljerade information om vår hantering av personuppgifter. 

Tillhandahålla våra appar och tjänster
Om du har registrerat ett användarkonto för en app eller en tjänst som tillhandahålls av Padelplay och som hänvisar till denna policy hanterar vi dina personuppgifter för att tillhandahålla den aktuella appen eller tjänsten till dig, t.ex. för att ge dig tillgång till appen eller tjänsten och för att hantera ditt användarkonto. Du behöver lämna den information som vi efterfrågar när du registrera ditt användarkonto. I annat fall kan du inte använda appen eller tjänsten.

Kommunicera om våra appar och tjänster
Om du använder våra appar och tjänster behandlar vi dina personuppgifter för att kommunicera med dig angående dessa, t.ex. meddela dig om uppdateringar till appen eller tjänsten, lämna driftinformation eller för att besvara frågor som du har om appen eller tjänsten.

Hantera beställningar av tjänster

När du beställer tjänster hanterar vi dina personuppgifter för detta syfte, t.ex. för att registrera beställningen och kommunicera med dig angående beställningen. 

Hantera betalningar av tjänster

När du betalar för våra tjänster hanterar vi dina personuppgifter för detta syfte, t.ex. för att registrera betalningen och kommunicera med dig angående betalningen. 

Hantera kund- eller leverantörsförhållandet
Om du är kontaktperson för en kund, leverantör eller samarbetsparter till Padelplay hanterar vi dina personuppgifter för att hantera kund- eller leverantörsförhållandet eller samarbetet, t.ex. för att registrera dig som kontaktperson, hantera och arkivera avtal, samt för att administrera fakturor. 

Följa upp och utvärdera kund- eller leverantörsförhållandet
Vi hanterar dina personuppgifter som är användare, kontaktperson för en kund, leverantör eller samarbetsparter till Padelplay när det är nödvändigt för att följa upp och utvärdera kund- eller leverantörsförhållandet eller samarbetet. 

Kommunikation mellan medarbetare och externa personer
I samband med kommunikation, t.ex. genom e-post, mellan medarbetare och externa personer hanterar vi i förekommande fall dina personuppgifter. 

Kommunicera och lämna erbjudanden i olika kanaler
Vi hanterar dina personuppgifter för att lämna erbjudanden och anpassad kommunikation till dig från oss och våra samarbetspartners i olika digitala kanaler, t.ex. via e-post eller på sociala medier. Du kan när som helst avregistrera dig från utskick genom att klicka på avanmälningslänken i utskicket. För detta syfte kan viss profilering av dina uppgifter ske genom analys av din användning av våra webbplatser, digitala kanaler, appar och tjänster. 

Hantera våra nyhetsbrev
Vi behandlar dina personuppgifter för att hantera vårt nyhetsbrev, t.ex. för att skicka ut nyhetsbrevet. Du kan när som helst avregistrera dig från utskick genom att klicka på avanmälningslänken i nyhetsbrevet. 

Genomföra event och andra aktiviteter
När du anmäler dig till ett event eller annan aktivitet som vi arrangerar hanterar vi dina personuppgifter för att kunna genomföra eventet eller aktiviteten, t.ex. för att registrera ditt deltagande eller för att kommunicera med dig om eventet eller aktiviteten.  

Besvara frågor
Om du kontaktar oss, t.ex. via e-post eller telefon, hanterar vi dina personuppgifter som du delar med oss för att kunna besvara din fråga. 

Genomföra enkäter
Vi hanterar dina personuppgifter om du deltar i en enkät som vi genomför, t.ex. i våra digitala kanaler eller i utskick, i syfte att samla in dina åsikter om vår verksamhet och våra tjänster.  

Möjliggöra funktionalitet på våra webbplatser 
För att möjliggöra funktionalitet på våra webbplatser, t.ex. för att komma ihåg dina inställningar, hanterar vi när det är nödvändigt dina personuppgifter. Detta för att kunna ge en bättre användarupplevelse på våra webbplatser. 

Följa upp och utvärdera användningen av våra appar och tjänster, webbplatser och digitala kanaler, 
Om du använder våra appar och tjänster som hänvisar till denna policy, webbplatser eller digitala kanaler använder vi dina personuppgifter för att följa upp och utvärdera hur våra appar och tjänster samt digitala kanaler används, t.ex. för att samla in och analysera besöks- och användarstatistik om hur du använder appar och tjänster, våra webbplatser, digitala kanaler.  

Inspelning av telefonsamtal i utbildnings- och kvalitetssyfte
Om du kontaktar oss via telefon kan vi i förekommande fall spela in telefonsamtalet i utbildnings- och kvalitetssyfte. Du kommer i sådant fall att få information om detta i samband med att du ringer in och kan välja om du motsätter dig att ditt samtal spelas in för detta syfte. 

Säkerställa nödvändig teknisk funktionalitet och säkerhet
Vi använder dina personuppgifter för att säkerställa nödvändig teknisk funktionalitet och säkerhet i våra appar och tjänster samt på våra webbplatser, t.ex. vid säkerhetsloggning, felhantering och säkerhetskopiering.

Hantera och bemöta rättsliga krav

Vi behandlar dina personuppgifter om det är nödvändigt för att hantera och bemöta ett rättsligt krav, t.ex. i samband med en tvist eller en rättsprocess. För detta syfte kan vi dela viss information med andra mottagare, se längre ned för mer information.

Uppfylla rättsliga skyldigheter
För att uppfylla rättsliga skyldigheter som vi har hanterar vi om det är nödvändigt dina personuppgifter, t.ex. för att uppfylla krav i bokförings- eller dataskyddslagstiftning. För detta syfte kan vi dela viss information med andra mottagare, se längre ned för mer information. 

Vilka mottagare delar vi personuppgifter med?
När det är nödvändigt delar vi dina personuppgifter med olika mottagare. Du kan läsa mer om vilka kategorier av uppgifter och med stöd av vilken laglig grund vi delar dina uppgifter med olika mottagare i vår detaljerade information om hantering av dina personuppgifter. 

Samarbetspartners
Om du väljer att betala för en tjänst eller funktion via faktura, kan vi få data från våra betalningspartners för att vi ska kunna skicka fakturor, behandla din betalning och förse dig med det du har betalat för. 

I samband med event och andra aktiviteter delar vi personuppgifter med de samarbetspartners som vi arrangerar aktiviteten tillsammans med. 

Sociala nätverksplattformar
Vi använder oss av olika sociala nätverksplattformar, t.ex. för att kommunicera erbjudanden eller för att lämna information om våra appar och tjänster, och i samband med det delar vi viss information med dessa sociala nätverksplattformar. 

Externa personer
När vi kommunicerar, t.ex. genom e-post, med externa personer delar vi de personuppgifter som du själv eller annan lämnar till den externa personen. 

Tjänsteleverantörer
För att hantera personuppgifter delar vi personuppgifter med tjänsteleverantörer som vi har anlitat. Dessa tjänsteleverantörer tillhandahåller exempelvis IT-tjänster (t.ex. lagring) och kommunikationstjänster (som gör det möjligt för oss att skicka meddelanden och nyhetsbrev till dig). När tjänsteleverantörerna behandlar personuppgifter på vårt uppdrag är de personuppgiftsbiträden till oss och vi ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter. De får inte använda dina personuppgifter för sina egna ändamål och de är skyldiga enligt lag och avtal med oss att skydda dina uppgifter.

Övriga mottagare
I vissa fall, när det är nödvändigt, delar vi dina personuppgifter med andra mottagare för vissa syften: hantera och bemöta rättsliga krav, uppfylla rättsliga skyldigheter, och svara på en laglig förfrågan.

Exempel på mottagare är externa rådgivare, myndigheter, domstol, polisen och potentiella köpare eller säljare om vi skulle sälja verksamheten.

Vilka rättigheter har du?
Du har vissa rättigheter enligt gällande dataskyddslagstiftning i förhållande till de personuppgifter som vi har samlat in om dig.  
Du har rätt att:

Begära tillgång till och en kopia av de personuppgifter som vi sparar om dig.

Begära rättelse av en personuppgift som du anser är felaktig eller ofullständig. 

Återkalla ditt samtycke när vi hanterar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke. 

Begära radering under vissa omständigheter, men inte om vi exempelvis är skyldiga enligt lag att bevara uppgifterna.

Avregistrera dig från marknadsföring och utskick, exempelvis genom att klicka på en avregisteringslänk i utskicket.

Begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas under vissa omständigheter.

Motsätta dig behandling som stödjer sig på vårt eller annans berättigade intresse av skäl som  rör din specifika situation.

Flytta din data (dataportabilitet) under visas omständigheter genom att begära att få en kopia på de personuppgifter som rör dig i ett strukturerat format (dataportabilitet) som du kan överföra till en annan mottagare.

Om du vill utöva dina rättigheter, vänligen kontakta oss på kontaktuppgifterna nedan. 

Var vi behandlar personuppgifter
Vi strävar alltid efter att spara personuppgifter inom EU. I vissa fall delas dina personuppgifter med mottagare utanför EU/EES-området, t.ex. tjänsteleverantörer som vi har anlitat.

För att säkerställa att personuppgifterna är skyddade ser vi till att det finns lämpliga skyddsåtgärder på plats med samtliga tjänsteleverantörer som hanterar dina personuppgifter utanför EU/EES-området, t.ex. dataöverföringsavtal.

Om du vill veta vilka länder utanför EU/EES-området som dina personuppgifter överförs till och vilka skyddsåtgärder som vi har vidtagit kan du kontakta oss på kontaktuppgifterna som du hittar längre ner. 

Så skyddar vi dina personuppgifter
Vi är angelägna om att skydda personuppgifter. Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa ett skydd för dina personuppgifter. Vi har implementerat olika policyer för att skydda mot obehörig åtkomst och onödig lagring av personuppgifter i våra system.

Ditt lösenord skyddar ditt användarkonto. Vi rekommenderar att du använder ett starkt lösenord som används unikt för ditt Padelplay-konto, aldrig delar ditt lösenord med någon, begränsar åtkomsten till din dator och webbläsare samt att du loggar ut när du har använt våra tjänster.

uppdateringar till denna integritetspolicy
Vi kan uppdatera denna integritetspolicy ibland. Till exempel kan vi samla in ytterligare information eller använda informationen för andra ändamål än de som anges i texten. I sådant fall kommer vi att meddela detta i förväg på lämpligt sätt, t.ex. genom att visa ett meddelande på webbplatsen eller genom e-post. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns allt publicerad på denna sida.

Har du några frågor?
Om du har frågor om denna policy eller hanteringen av dina personuppgifter eller vill göra dina rättigheter gällande är du välkommen att kontakta oss. För kontaktuppgifter till bolagen i Padelplay-koncernen, se tabellen nedan. Om du inte är nöjd med det svar du har fått har du rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten (Integritetsskyddsmyndigheten).

Bolag

Kontaktuppgifter
Padelplay Sweden AB 
Org. nr. 559284-2610
Telefonnummer: 070-600 31 49
Adress: Bergiusvägen 1, 554 66 Jönköping
E-post: kontakt@padelplay.nu

Detaljerad information om hantering av personuppgifter
När vi hanterar dina personuppgifter
Se nedan för detaljerad information om vilka kategorier av personuppgifter som vi hanterar, med stöd av vilken laglig grund och hur länge vi sparar uppgifterna för respektive behandling. 

Tillhandahålla våra appar och tjänster

Personuppgifter

Laglig grund
Identitetsuppgifter
Bild- och ljudmaterial
Kommunikation
Kontaktuppgifter
Betalnings- och köpuppgifter
Organisatoriska uppgifter
Profiluppgifter
Tekniska uppgifter

Uppfylla avtal. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla gällande villkor för appen eller tjänsten. 
Lagringstid: Personuppgifter bevaras för detta syfte så länge som ditt användarkonto är aktivt, varefter uppgifterna raderas. 

Kommunicera om våra appar och tjänster

Personuppgifter

Laglig grund
Identitetsuppgifter
Kontaktuppgifter
Profiluppgifter
Tekniska uppgifter

Uppfylla avtal. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla gällande villkor för appen eller tjänsten.
Lagringstid: Personuppgifter bevaras för detta syfte så länge som ditt användarkonto är aktivt, varefter uppgifterna raderas.  

Hantera beställningar av tjänster

Personuppgifter

Laglig grund
Identitetsuppgifter
Kommunikation
Kontaktuppgifter
Betalnings- och köpuppgifter
Orderuppgifter
Organisatoriska uppgifter

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera beställningar av tjänster. 

Uppfylla avtal. Om beställningen genomförs av enskild firma behandlar vi uppgifterna för att uppfylla avtalet med dig.  

Lagringstid: Personuppgifter bevaras för detta syfte så länge som det är nödvändigt för att hantera din beställning och för en tid om tio (10) år därefter för att hantera och bemöta rättsliga krav. Personuppgifter i bokföringsmaterial sparas i sju (7) räknat från utgången av det kalenderår då relevant räkenskapsår avslutades för att uppfylla rättsliga skyldigheter (bokförings- och redovisningskrav i bokföringslagen (1999:1078)).

Hantera kund- eller leverantörsförhållandet

Personuppgifter

Laglig grund
Identitetsuppgifter
Kommunikation
Kontaktuppgifter
Betalnings- och köpuppgifter
Orderuppgifter
Organisatoriska uppgifter

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera vårt kund- eller leverantörsförhållande. 

Uppfylla avtal. Om avtalet har träffats med en enskild firma behandlar vi uppgifterna för att uppfylla avtalet med dig. 

Lagringstid: Personuppgifter bevaras under kund- eller leverantörsförhållandet och för en tid om 10) år därefter för att hantera och bemöta rättsliga krav.

Följa upp och utvärdera kund- eller leverantörsförhållandet

Personuppgifter

Laglig grund
Identitetsuppgifter
Orderuppgifter
Organisatoriska uppgifter

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att följa upp och utvärdera kund- eller leverantörsförhållandet eller samarbetet.
Lagringstid: Personuppgifter bevaras under den tid som är nödvändig för att avidentifiera dessa i syfte att ta fram statistik. Statistik som inte innehåller några personuppgifter sparas tillsvidare eller till dess att statistiken raderas. 

Kommunikation mellan medarbetare och externa personer

Personuppgifter

Laglig grund
Identitetsuppgifter
Bild- och ljudmaterial.
Kommunikation
Kontaktuppgifter
Orderuppgifter
Organisatoriska uppgifter

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att möjliggöra kommunikation mellan medarbetare och externa personer. 
Lagringstid: Personuppgifter bevaras för detta syfte under en period om ett (1) år räknat från tidpunkten för den senaste kommunikationen i samma konversation och därefter för en period om tio (10) år för att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera och bemöta alla typer av rättsliga krav.

Kommunicera och lämna erbjudanden i olika kanaler

Personuppgifter
Laglig grund
Användargenererade uppgifter
Bild- och ljudmaterial
Identitetsuppgifter
Kontaktuppgifter
Orderuppgifter
Tekniska uppgifter

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att kommunicera och lämna erbjudanden i olika kanaler om våra tjänster i olika kanaler. 
Lagringstid: Personuppgifter bevaras för detta syfte under kundförhållandet och för en tid om tolv (12) månader därefter för att tillgodose vårt berättigade intresse av återrekrytering. Om vi inte har något kundförhållande bevaras uppgifterna för detta syfte under en period om tre (3) månader räknat från insamlingen av uppgifterna. 

Hantera våra nyhetsbrev

Personuppgifter

Laglig grund
Identitetsuppgifter
Kontaktuppgifter

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera våra nyhetsbrev.

Lagringstid: Personuppgifter bevaras för detta syfte tillsvidare och till dess att du avregistrerar dig från nyhetsbrevet. 

Genomföra event och andra aktiviteter

Personuppgifter

Laglig grund
Bild- och ljudmaterial
Hälsouppgifter
Identitetsuppgifter
Kommunikation
Kontaktuppgifter
Organisatoriska uppgifter

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att genomföra event och andra aktiviteter.

Uttryckligt samtycke. Behandling av eventuella särskilda kategorier av personuppgifter om hälsa sker endast med stöd av ditt uttryckliga samtycke som inhämtas i samband med att du registrerar dig för ett event eller en aktivitet som vi genomför.

Lagringstid: Personuppgifter bevaras för detta syfte under den tid som är nödvändig för att genomföra aktiviteten, samt för en tid om tolv (12) månader därefter för att tillgodose vårt berättigade intresse av att följa upp och utvärdera aktiviteten samt för att bjuda in till nya aktiviteter. Personuppgifter i bokföringsmaterial sparas i sju (7) räknat från utgången av det kalenderår då relevant räkenskapsår avslutades för att uppfylla rättsliga skyldigheter (bokförings- och redovisningskrav i bokföringslagen (1999:1078)). Eventuella hälsouppgifter som samlats in för detta syfte bevaras endast under den tid som är nödvändigt för att genomföra aktiviteten och raderas därefter. Bild- och ljudmaterial som samlats in bevaras tillsvidare och till dess att materialet raderats om det är nödvändigt för att tillgodose vårt berättigade intresse av att dokumentera verksamheten.  

Besvara frågor

Personuppgifter

Laglig grund
Identitetsuppgifter
Kommunikation
Kontaktuppgifter
Orderuppgifter
Organisatoriska uppgifter

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att besvara din fråga.
Lagringstid: Personuppgifter bevaras för detta syfte under kundförhållandet och för en tid om tio (10) år därefter för att hantera och bemöta rättsliga krav. Om vi inte har något kundförhållande bevaras personuppgifter för detta syfte under en period om ett (1) år räknat från tidpunkten för den senaste kommunikationen i samma konversation.

Genomföra enkäter

Personuppgifter

Laglig grund
Identitetsuppgifter
Kontaktuppgifter

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att genomföra enkäter i syfte att samla in dina åsikter om vår verksamhet och våra tjänster.

Lagringstid: Personuppgifter bevaras för detta syfte under den tid som undersökningen genomförs och för en tid om tre (3) månader därefter för att sammanställa svaren i en rapport. Statistik som inte innehåller några personuppgifter sparas tillsvidare eller till dess att statistiken raderas. 

Möjliggöra funktionalitet på våra webbplatser 

Personuppgifter

Laglig grund
Tekniska uppgifter. 

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att möjliggöra funktionalitet på våra webbplatser i syfte att tillhandahålla en bättre användarupplevelse. 

Lagringstid: Personuppgifter bevaras för detta syfte under ditt besök och för en tid om tolv (12) månader därefter för att tillgodose vårt berättigade intresse av att tillhandahålla en bättre användarupplevelse.  

Följa upp och utvärdera användningen av våra webbplatser, digitala kanaler, appar och tjänster

Personuppgifter

Laglig grund
Användargenererade uppgifter
Tekniska uppgifter

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att följa upp och utvärdera användningen av våra webbplatser, digitala kanaler, appar och tjänster.

Lagringstid: Personuppgifter bevaras för en tid om tre (3) månader för detta syfte. Statistik som inte innehåller några personuppgifter sparas tillsvidare eller till dess att statistiken raderas.

Inspelning av telefonsamtal i utbildnings- och kvalitetssyfte

Personuppgifter

Laglig grund
Bild- och ljudmaterial
Identitetsuppgifter
Kommunikation
Kontaktuppgifter
Organisatoriska uppgifter

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att säkerställa nödvändig teknisk funktionalitet på våra webbplatser och i våra appar och tjänster. 

Lagringstid: Personuppgifter bevaras för detta syfte under en period om en (1) månad räknat från tidpunkten för samtalet. 

Säkerställa nödvändig teknisk funktionalitet och säkerhet

Personuppgifter

Laglig grund
Samtliga berörda kategorier av personuppgifter. 

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att säkerställa nödvändig teknisk funktionalitet och säkerhet på våra webbplatser och i våra appar och tjänster. 

Lagringstid: Personuppgifter bevaras för detta syfte så länge som ditt användarkonto är aktivt. Personuppgifter i loggar bevaras för att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera felsökning och incidenter under en tid om tolv (12) månader räknat från tidpunkten för logghändelsen.

Hantera och bemöta rättsliga krav

Personuppgifter

Laglig grund
Samtliga kategorier av personuppgifter som är nödvändiga för att i det enskilda fallet hantera och bemöta det rättsliga kravet.

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera och bemöta rättsliga krav. 
Lagringstid: Personuppgifter bevaras under den tid som är nödvändig för att hantera och bemöta det rättsliga kravet.

Uppfylla rättsliga skyldigheter

Personuppgifter

Laglig grund
Samtliga kategorier av personuppgifter som är nödvändiga för att uppfylla den rättsliga skyldigheten. 

Uppfylla rättslig skyldighet. Behandlingen är nödvändig för att vi ska uppfylla våra rättsliga skyldigheter. 

Lagringstid: Personuppgifter bevaras för den tid som är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla respektive rättsliga skyldighet. Som exempel bevaras personuppgifter i bokföringsmaterial i sju (7) räknat från utgången av det kalenderår då relevant räkenskapsår avslutades enligt bokföringslagen (1999:1078).

När vi delar dina personuppgifter med olika mottagare
Se nedan för detaljerad information om vilka kategorier av personuppgifter vi delar med olika kategorier av mottagare för olika syften och med stöd av vilken laglig grund. 

Samarbetspartners
Genomföra event och andra aktiviteter

Personuppgifter

Laglig grund för överföringen
Identitetsuppgifter
Kommunikation
Kontaktuppgifter
Organisatoriska uppgifter

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att genomföra event och andra aktiviteter.

Sociala nätverksplattformar
Kommunicera och lämna erbjudanden i olika kanaler

Personuppgifter

Laglig grund för överföringen
Användargenererade uppgifter
Identitetsuppgifter
Kontaktuppgifter
Tekniska uppgifter

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att kommunicera och lämna erbjudanden i olika kanaler om våra tjänster i olika kanaler.

Kommunicera om våra appar och tjänster

Personuppgifter

Laglig grund för överföringen
Identitetsuppgifter
Kontaktuppgifter
Tekniska uppgifter

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att kommunicera om våra appar och tjänster. 

Externa personer
Kommunikation mellan medarbetare och externa personer

Personuppgifter

Laglig grund för överföringen
Identitetsuppgifter
Bild- och ljudmaterial.
Kommunikation
Kontaktuppgifter
Orderuppgifter
Organisatoriska uppgifter

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att möjliggöra kommunikation mellan medarbetare och externa personer.

Övriga mottagare

Ändamål

Laglig grund för överföringen
Hantera och bemöta rättsliga krav

Endast de personuppgifter som är nödvändiga delas med mottagaren för detta syfte. 

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera och bemöta rättsliga krav.

Uppfylla rättsliga skyldigheter

Endast de personuppgifter som är nödvändiga delas med mottagaren för detta syfte. 

Uppfylla rättslig skyldighet. Behandlingen är nödvändig för att vi ska uppfylla våra rättsliga skyldigheter. 

Svara på en laglig förfrågan

Endast de personuppgifter som är nödvändiga delas med mottagaren för detta syfte. 

Berättigat intresse eller uppfylla rättslig skyldighet. I den utsträckning vi är skyldiga att besvara en laglig förfrågan behandlas personuppgifter för att uppfylla den rättsliga skyldigheten. I annat fall sker behandlingen med stöd av en intresseavvägning när det är nödvändigt för att tillgodose vårt och förfrågarens berättigade intresse av att vi svarar på förfrågan. 

kategorier av personuppgifter
I tabellen nedan hittar du ytterligare information om vilka kategorier av uppgifter som vi hanterar.

Kategori av uppgift

Exempel på uppgifter
Användargenererade uppgifter

Uppgifter som du själv lämnar vid användning av våra appar och tjänster, webbplatser och digitala kanaler.

Uppgift om klick och besök och i övrigt ditt beteende på våra webbplatser, i våra digitala kanaler och i våra appar och tjänster. 
Bild- och ljudmaterial

Uppgift som din bild som fotograferats eller din röst som har spelats in.

Fotografi, film, ljudfil. 
Hälsouppgifter

Uppgifter om din hälsa.

Allergier eller annan intolerans.
Identitetsuppgifter

Uppgifter som gör det möjligt att identifiera dig. 

Namn, personnummer, användarnamn, IP-adress.
Kommunikation

Uppgifter som ingår i kommunikation med oss.

Innehåll i mejl.
Kontaktuppgifter

Uppgifter som gör det möjligt för oss att kontakta dig.

Adress, telefonnummer, e-postadress.
Betalnings- och köpuppgifter

Uppgifter som gör det möjligt för dig att betala för våra tjänster.

Namn, födelsedatum, kredit- eller betalkortstyp, utgångsdatum och vissa siffror i ditt kortnummer, adress, telefonnummer och uppgifter om köp och  transaktionshistorik.
Orderuppgifter

Uppgifter om beställd tjänst.

Tjänst, leveranstid, pris.
Organisatoriska uppgifter

Uppgifter relaterat till din organisation

Titel, namn på företag eller organisation, adress till namn eller organisation. 
Profiluppgifter

Uppgifter om din användarprofil vid användning av våra appar och tjänster. 

Profilinställningar.
Tekniska uppgifter

Tekniska uppgifter relaterat till den enhet som du använder vid användning av våra appar och tjänster och webbplatser.

Version av app, uppgift om enhet, operativsystem, webbläsare, skärmstorlek, Internetuppkoppling.