Köpevillkor

1 Allmänt

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för Padelplays tjänster, om annat inte särskilt överenskommits skriftligt mellan kunden och Padelplay. 

1.2 Vid försäljning till konsument tillämpar Padelplay de tvingande regler som följer av tillämplig lagstiftning. Mer information om Distans- och hemförsäljningslagen och Konsumentköplagen finns här

1.3 Köparen måste vara myndig eller inneha målsmans tillstånd 

2 Beställning

2.1 Beställning av Padelplays tjänster sker på plats. För att en beställning skall vara bindande för Padelplay, måste beställningen skriftligen bekräftas av Padelplay före genomförd leverans. Detta innebär bland annat att om tjänst i Padelplays sortiment utgått eller av annan anledning inte finns att tillgå med iakttagande av rimliga ansträngningar, är Padelplay ej skyldig att tillhandahålla sådan tjänst oaktat att kunden beställt densamma enligt ovan. 

3 Leverans

3.1 Leveransdagen är den dag då tjänsten lämnas ut ifrån Padelplay. Vid leverans fritt kunden är leveransdagen den dag då produkten framkommer till kunden. 

3.2 Blir din tjänst obrukbar anmäls felet till Padelplay via mejl kontakt@padelplay.nu. Eventuella skador ska anmälas inom 2 månader från det att de upptäcks. Föreligger speciella omständigheter kan det anmälas senare. Rätten att reklamera felet gäller alltid i tre år från det att du nyttjade tjänsten. Underlåtelse att följa dessa riktlinjer kan resultera i att kostnaden för produkten inte ersätts av Padelplay AB.

 4 Leveransförsening

4.1 Kunden får genom skriftligt meddelande till Padelplay häva avtalet såvitt avser försenade tjänsteleveranser om leverans-försening som beror på Padelplay eller något förhållande på hans sida pågår mer än 45 dagar. Komplett åtar sig att återbetala förskottsbetalat belopp inom 20 arbetsdagar.

 5 Pris och betalning

5.1 På Padelplays tjänstesida och i dess katalog förekommande priser och avgifter är exklusive mervärdeskatt och andra skatter och pålagor. Padelplay levererar endast inom Sverige och samtliga tjänster säljs med 25% moms. 

5.2 Padelplay förbehåller sig rätten att när som helst innan Leveransdagen justera under punkten 5.1 angivna priser, under förutsättning att kunden därvid meddelas. Kunden äger då skriftligen häva köpet i enlighet med punkten 8 nedan. 

5.3 Vid beställning från Padelplays hemsida finns möjlighet till betalning med svenska Swish.

5.4 Vi reserverar oss för slutförsäljning, feltryck och prisjusteringar där prissättningen är orimligt låg, i dessa fall förbehåller vi oss rätten att korrigera dessa enligt punkt 5.2.

 6 Dröjsmål med betalning

6.1 Betalar inte kunden i rätt tid har Padelplay rätt att erhålla dröjsmålsränta enligt lag och i förekommande fall hålla på leverans eller del därav. 

6.2 Är kunden i dröjsmål med betalning mer än 30 dagar efter det Padelplay anmodat kunden att betala förfallet belopp, får Padelplay genom skriftligt meddelande till kunden häva avtalet helt eller delvis. Häver Padelplay avtalet har Padelplay även rätt till skadestånd.

 7 Ägarförbehåll

7.1 Tjänsten förblir Padelplays egendom till dess de till fullo betalats. 

8 Ångerrätt

8.1 Som kund hos oss har du rätt att ångra ditt köp om du meddelar detta till oss inom 14 dagar från den dagen du mottog produkten. För öppet köp gäller 30 dagar, läs mer. Snabbaste vägen för ångerköp är att skicka ett mejl till kontakt@padelplay.nu och ange uppgifter som kan identifiera tjänsten eller använda dig av standardformuläret för ångerrätt på www.konsumentverket.se

a) Handlar du som företagare har du 14 dagars ångerrätt.

9 Garanti

9.1 Handlar du som privatperson och har du som ursprungskund rätt att reklamera din tjänst inom 3 år från den dagen du mottog den. 

9.2 Näringsidkare har ej rätt att åberopa reklamation efter garantitiden. 

10 Reklamation

10.1 En konsument ska reklamera ett fel inom skälig tid efter det att han eller hon märkt eller borde ha märkt felet. Det anses alltid vara inom skälig tid om konsumenten meddelar Padelplay inom två månader från upptäckten. Reklamation får dock inte ske senare än tre år. 

10.2 Om Padelplay konstaterat att det är fråga om en felaktig tjänst, och att felet inte beror på någon omständighet på Kundens sida, ska Padelplay på egen bekostnad avhjälpa felet i tjänsten, eller erbjuda kompensation för tjänsten.

10.3 Reklamation görs till kontakt@padelplay.nu 

11 Ansvar för fel

11.1 Padelplay är skyldig att enligt villkoren nedan och med den skyndsamhet omständigheterna kräver på egen bekostnad avhjälpa fel i tjänsten som består i att den inte uppfyller avtalad specifikation.

11.2 Padelplay ansvar omfattar inte fel som är utan betydelse för tjänstens avsedda användning och som inte innebär olägenhet för kunden. 

11.3 Padelplay ansvar omfattar inte: 

a) fel förorsakade genom kundens användning av tjänsten med annan utrustning eller andra tjänster på ett sätt som påverkar dess funktion;

11.4 Padelplay ansvar för fel är begränsat till det ovan sagda såvida inte grov vårdslöshet föreligger. Kunden kan inte rikta andra anspråk mot Padelplay med anledning av fel.

13 Ansvarsbegränsning

13.1 Skulle skadeståndsansvar eller ersättningsskyldighet uppstå för Padelplay enligt förevarande allmänna villkor skall, såvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger, ansvaret vara begränsat till ett sammanlagt belopp motsvarande köpeskillingen för den eller de tjänster varpå skadeståndsskyldigheten grundar sig. 

13.2 Padelplays ansvar omfattar endast direkta förluster. Padelplays ansvar omfattar således inte indirekta förluster, såsom förlust i näringsverksamhet eller kundens förlust av data, och ej heller skador som Padelplay inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid avtalets träffande och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. 

13.4 Skulle Padelplay vara förhindrad att leverera eller företa omleverans alternativt om en sådan leveransplikt blir orimligt betungande som följd av arbetskonflikt eller andra omständigheter som parterna inte kan råda över såsom brand, krig, mobilisering eller oväntade militära inkallningar av motsvarande proportioner, rekvisitioner, beslag, valutarestriktioner, uppror och upplopp, transporthinder, varubrist, brist på bränsle, samt förseningar av leveranser från underleverantörer eller producenter som följd av liknande omständigheter som tas upp i denna punkt, är Padelplay fri från allt ansvar med undantag av reklamationer och kreditering av saknade tjänster/produkter.

 14 Överlåtelse av avtalet

14.1 Padelplay får utan kundens medgivande överlåta rätten att mottaga betalning enligt förevarande allmänna villkor. 

14.2 Förevarande allmänna villkor får i övrigt inte överlåtas utan andra partens samtycke.  

15 Personuppgifter

15.1 Se särskild padelplay.nu/integritetspolicy som beskriver personuppgifts behandling enl GDPR-lagen.

16 Skiljedom eller tvist

16.1 Privatpersoner: Padelplay följer Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer i en eventuell tvist gällande reklamationer. 

16.2 Företag: Tvister angående tolkningen eller tillämpningen av dessa allmänna villkor och därmed sammanhållande rättsförhållanden skall avgöras av skiljemän. Om vid tvist värdet av vad som yrkas uppenbart inte överstiger tio gånger det vid tiden för påkallande av skiljeförfarande gällande basbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring skall tvisten avgöras av ensam skiljeman som på parts begäran utses av Stockholms Handelskammare.

 17 Förändring av försäljningsvillkor

Padelplay förbehåller sig rätten att ändra i nuvarande köpvillkor.